Click to Home

Go To Search
PrintEmail PageRSS

Form Center

By signing in or creating an account, some fields will auto-populate with your information and your submitted forms will be saved and accessible to you.

Su'aalo Weyddiinta Qorshaha Dhammayskatiran ee 2040 - Somali

  1. Qorsheyaasha Dhammayskatiran ayaa tilmaama aragtida, yoolalka iyo ujeeddooyinka, xeeladaha iyo fursadaha muddada dheer ee ay beeshu u leedahay mustaqbalka. Markay tahay Burnsville, qorshahani wuxuu wax ka qaban doonaa mustaqballka isticmaalka dhulka, horumarinta dhaqaalaha, gaadiidka, adeegyada magaalada, tahsiilaadka, kheyraadka dabiiciga ah, guriyaynta, xaafadaha iyo hindisayaasha dhalinyarada.

  2. Leave This Blank:

  3. This field is not part of the form submission.


Help Center